โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 หลักสูตร “การเขียน Application พื้นฐานด้วย Flutter” และ “การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้บอร์ด microcontroller (Arduino)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์

ในโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 หลักสูตร “การเขียน Application พื้นฐานด้วย Flutter” และ “การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้บอร์ด microcontroller (Arduino)” โดยได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิเชียรไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิรุทธิ์ โชติถนอม อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณี อาจารย์ ดร.พาณิชย์ สุดโคต อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-402 และ IT-404 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณครู โรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้าอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล IOT Robot AI การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดทำภาพยนตร์สั้น สื่อมวลชน Animation ภาพกราฟฟิก 2D 3D เพื่อพัฒนาทักษะให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงงาน การแข่งขันเวทีต่างๆ หรือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา กรุณาติดต่อคุณณัฐกานต์ (คุณ OK) ที่เบอร์ 066 141 4663 ในวันเวลาราชการ

ภาพ : ปุณณภพ เจริญพงศกร
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Facebook

Comments are closed.