คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมบุญผะเหวด แห่กัณฑ์หลอน ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี

รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ (คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ)

และ ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา)

เป็นผู้นำคณะฯ ร่วมแห่กัณฑ์จอบ-กัณฑ์หลอน และถวายต้นเงิน ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2567 ทีผ่านมา

ภาพถ่าย : วรนุช ยืนยง / รชต สุยะวารี

Comments are closed.