รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. program in Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(4 ปี สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. program in Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบการศึกษา

* Onsite และ Online

หลักสูตร

* 3 ปี สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

* 4 ปี สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

* http://phdit.it.msu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* [email protected] อาจารย์โอฬาริก (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

สมัครเรียน

* http://gradis.msu.ac.th/admission/

facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *