ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิเชียรไชย วิทยากรอบรมโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิเชียรไชย อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายนวพล มาลานอก และนายภูมิพิชัย อุทัยเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เป็นวิทยากรอบรมในโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พัฒนายุทธ์ เพ็งบุญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงานโครงการ และนายสมศรี แสนทวีสุข รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน

วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลผลิตชุมชนให้มีศูนย์อบรมอาชีพชุมชนและหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพต้นแบบ และมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนตลาดนัดสีเขียวเพื่อเป็นแหล่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นสถานที่เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเข้ามาค้าขายเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทคบาลเมืองมหาสารคาม

ภาพ : เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds