รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ

สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ เตรียมเอกสารข้อมูล portfolio หรือ ผลงาน รางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ประกอบการสัมภาษณ์

Comments are closed.