นิสิตสาขา นิเทศศาสตร์ “04.00 Production”ที่ได้รับ รางวัล THE WINNER ในการประกวดคลิปวิดีโอ ใน หัวข้อ “ฟูจิฟิล์มความทรงจำที่สัมผัสได้” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มนิสิตสาขา นิเทศศาสตร์ “04.00 Production”ที่ได้รับ รางวัล THE WINNER ในการประกวดคลิปวิดีโอ ใน หัวข้อ “ฟูจิฟิล์มความทรงจำที่สัมผัสได้” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดย FUJIFILM Thailand โดย มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้
1. ชินวัตร เสาเวียง
2.มาลิดา ทอทับทิม
3.อนุชา ปัสสา
4.ทีปกร ใจอ่อน
5.อภิวัฒน์ แก้วปินตา
6.ศิรินันท์ โพธิ์งาม
7.พิมพิศา ป่าตุ้ม
8.ดวงฤทัย บัวแสง
9.นายตะวัน ราชสุรินทร์
10.นางสาวณัฐมน ดวงบุดศรี
11.พรนิชา เกตุโคกกรวด
12.นางสาวไปรยา เสาศิลา
13.นางสาวสุนิสา ภักดี
14.นางสาวนภัสสร สระอุบล
15.นายธีรราช อัศวจารุพันธ์

Comments are closed.