อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 งาน “นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พาณิชย์ สุดโคต สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับทุนวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชัน เซียนวัว ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 งาน “นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้สืบสานอาชีพพระราชทาน โดยเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ อาคารนิทรรศการ อ.ส.ค. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี

ภาพ : อ ดร.พาณิชย์ สุดโคต
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Comments are closed.