คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าร่วม ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าร่วม ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี

ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา)

รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต) และ

ผศ. อนิรุทธ์ โชติถนอม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่)

เป็นตัวแทนคณบดีในการเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต, พิธีอัญเชิญผะเหวดสันดร และการแห่ขบวนผะเหวดสันดร ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ภาพถ่าย : วรนุช ยืนยง / รชต วาจาสัตย์

Comments are closed.