ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ จังหวัดร้อยเอ็ด

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

8 ก.ย. 64 | 39 view

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันแลกเปลี่ยน ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 และการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ให้ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับทักษะให้บุคลากรของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 สนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชนเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการยกระดับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 โดยให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 และ เป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ จังหวัดร้อยเอ็ด จะได้บูรณาการและพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (SC3-202) ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอสวัสดี​ปีใหม่และร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆท่านตลอดปี 2565​"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 30 ธ.ค. 64 | 40