ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกสิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่

Example blog post alt

สัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกสิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่

โพสโดย

14 ส.ค. 63 | 414 view

14 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกสิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ โดยมีอาจารย์จตุภูมิ จวนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และตัวแทนคณาจารย์จาก 6 ภาควิชาของคณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย

1. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ ยังมี ภาควิชาสื่อนฤมิต
6. อาจารย์ธีรญา อุทธา ภาควิชาภูมิสารสนเทศ
ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายชื่อนิสิตมีสิทธิ์สัมภาษณ์คัดเลือกทั้งหมด 192 คน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287