ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกสิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่

Example blog post alt

สัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกสิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

14 ส.ค. 63 | 296 view

14 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกสิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ โดยมีอาจารย์จตุภูมิ จวนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และตัวแทนคณาจารย์จาก 6 ภาควิชาของคณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย

1. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ ยังมี ภาควิชาสื่อนฤมิต
6. อาจารย์ธีรญา อุทธา ภาควิชาภูมิสารสนเทศ
ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายชื่อนิสิตมีสิทธิ์สัมภาษณ์คัดเลือกทั้งหมด 192 คน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543