ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้าน Digital Literacy

Example blog post alt

คณะไอที มมส จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้าน Digital Literacy

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

21 ก.ค. 63 | 454 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Literacy for Industry 4.0) ด้วยการฝึกอบรมและสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร CompTIA Cloud Essential เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคอีสานตอนกลางเป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ

โครงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ได้ยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะขั้นผู้เชี่ยวชาญ (Digital Specialist ได้รับงบประมาณสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (Depa Degital Manpower Fund) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีบุคลากรของบริษัทเออาร์ไอที จำกัด (ARIT) เป็นวิทยากรอบรม และสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในหลักสูตร

กิจกรรมการอบรมถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. จัดอบรมให้แก่นิสิต ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. จัดอบรมให้แก่บุคลากร ในหน่วยงานราชการ และเอกชน ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมและสอบแบบออนไลน์ สำหรับหน่วยงานเอกชน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1522