ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ

Example blog post alt

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ม.ค. 61 | 1141 view

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคลิปวิดีโอ ในการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ “SCB CYBER SHILED” ในหัวข้อ “Cyber Security” ข้อมูลไม่รั่วไหล เมื่อรู้วิธีป้องกันภัยทาง Cyber เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลตนเอง การถูกล่อลวงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นิสิตได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,0000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานนิสิต ชื่อทีม “เล่าก๊ก” ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้แก่ นายชาติชาย ชมภูแดง นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร นายอชลนัยต์ นิตยารส และนายภัทรชัย พิบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นักแสดงร่วม) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 1 บริเวณ Event Hall ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525