ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 58-62 ที่เก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่ครบ 30 หน่วยกิต ให้ดำเนินการดังนี้

Example blog post alt

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 58-62 ที่เก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่ครบ 30 หน่วยกิต ให้ดำเนินการดังนี้

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

12 ก.พ. 63 | 6733 view

เนื่องจาก สำนักศึกษาทั่วไป จะเปิดรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ในภาคการศึกษา ที่ 3/2563 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 58-62 ที่เก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่ครบ 30 หน่วยกิต ให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ลงทะเบียนเรียนให้ครบภายในภาคการศึกษาที่ 3/2563
2. หากไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนให้ครบ ตามระยะเวลาดังกล่าวสำนักศึกษาทั่วไปจะให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ในรายวิชาที่สามารถเทียบเคียงกับหมวด วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ที่ : https://www.facebook.com/genedu/


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525