ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้า 3 รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest 2019

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้า 3 รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest 2019

โพสโดย

23 ธ.ค. 62 | 730 view

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Brand Champion จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล จากเวทีกิจกรรม X Campus Ads Ides Contest 2019 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ชั้น 11 กรุงเทพมหานคร . X Campus Ads Ides Contest 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 และผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 721 ทีมจาก 56 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ . โดยทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล Brand Champion จาก Lamia Films เป็นผลงานของทีมจีนูน 1 Day สมาชิกประกอบไปด้วย 1.นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ 2.นายณัฐพงษ์ ชินอาจ นิสิตชั้นปีที่ 2สาขาสื่อนฤมิต 3.นายธนดล บุขุนทด นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสื่อนฤมิต โดยมีอาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา . และอีก 1 ทีมที่ได้รับรางวัล Brand Champion จาก Onetouch เป็นผลงานของทีมไล่ปี่ สมาชิกประกอบไปด้วย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ 1.นายต้นตระกานต์ ทองเขียว 2.นางสาวตุลยดา พันธุโพธิ์ 3.นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์ โดยมีอาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287