ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร “นวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่”

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร “นวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่”

โพสโดย

23 ธ.ค. 62 | 487 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นประธานในพิธีลำดำเนินกระบวนการในการแนะแนว . กิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 20 โรงเรียน ทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ชาตัน อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และตัวแทนจาก CP ALL เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287