ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ผ่านรอบแรก (รอบ Proposal) จำนวน 5 โครงการ จากการแข่งขัน National Software Contest 2018 (NSC) โดยได้รับเงินสนับสนุนจำนวนโครงการละ 3,000 บาท

Example blog post alt

ผลงานของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ผ่านรอบแรก (รอบ Proposal) จำนวน 5 โครงการ จากการแข่งขัน National Software Contest 2018 (NSC) โดยได้รับเงินสนับสนุนจำนวนโครงการละ 3,000 บาท

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ธ.ค. 60 | 818 view

ผลงานของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ผ่านรอบแรก (รอบ Proposal) จำนวน 5 โครงการ จากการแข่งขัน National Software Contest 2018 (NSC) โดยได้รับเงินสนับสนุนจำนวนโครงการละ 3,000 บาท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลนักเรียนพิเศษ (โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและสูงอายุ)
1.1 นายธีรยุทธ คูณสุข
1.2 นายจักรพงศ์ ปรีชาภรณ์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารี ทองคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. แอปพลิเคชันมือถือสำหรับค้นหาเส้นทางการปั่นจักรยานผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2.1 นางสาวสมฤดี แจ่มใส
2.2 นางสาวพรรณอร พลายแสง
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. แอปพลิเคชันมือถือสำหรับสั่งอาหารโดยใช้แพลตฟอร์มแอนดรอยด์
3.1 นางสาวณัฐวดี พันธุ์ควณิชย์
3.2 นางสาวอนิษา ถาพันธ์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4. แอปพลิเคชันจัดหาพี่เลี้ยงออนไลน์
4.1 นายอภิรัตน์ ดีประวี
4.2 นายสุรศักดิ์ เกราะชูกุล
4.3 นางสาวชโลธร วัฒนชีวโกศล

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

5. ระบบโฆษณาสินค้าที่สัมพันธ์กับรายการวิดีทัศน์บนแอนดรอยด์ทีวี
5.1 นายฉัตรชัย สวดดี
5.2 นายณัฐศักดิ์ สังวร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525