ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / 5 เอกสารที่ห้ามลืม ในรับปริญญา 2562

Example blog post alt

5 เอกสารที่ห้ามลืม ในรับปริญญา 2562

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

26 พ.ย. 62 | 347 view

แจ้งไปยังบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่านนะคะ เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยที่คณะฯ) มีดังนี้ 1. เอกสารภาวะการมีงานทำ บัณฑิต และมหาบัณฑิต กรอกข้อมูลผ่านระบบ http://survey.msu.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งบัณฑิต และมหาบัณฑิต ต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และ Print Out นำส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดรับลงทะเบียนของคณะ ในวันซ้อมฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ........... 2. เอกสารแบบฟอร์มศิษย์เก่าของบัณฑิต และมหาบัณฑิต กรอกข้อมูลผ่านระบบ https://alumni.msu.ac.th/?p=register โดย Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งบัณฑิต และมหาบัณฑิต ต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และ Print Out นำส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดรับลงทะเบียนของคณะ ในวันซ้อมฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ........... 3. กรณี บัณฑิต และมหาบัณฑิต มีงานทำ และมีหัวหน้างานต้นสังกัด ให้นำส่ง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://it.msu.ac.th (ทั้งนี้ เอกสารต้องให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินบัณฑิต และมหาบัณฑิต พร้อมเซ็นกำกับ) และนำส่งเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียนของคณะ ในวันซ้อมฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ........... 4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ (ตัวจริง) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะตรวจบัตรทุกครั้ง ในการลงทะเบียน (กรุณาตรวจสอบ บัตรบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ของท่านให้มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยรูปภาพและข้อมูลที่ปรากฏบนบัตร จะต้องมองเห็นชัดเจน) ........... 5. ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ที่มีกรณีดังต่อไปนี้ 5.1 มีการตั้งครรภ์ (หากมีการตั้งครรภ์เกิน 27 สัปดาห์ ให้ดำเนินการทำเรื่องขอรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป) 5.2 มีเหล็กในร่างการ (ให้นำฟิล์ม X-ray แนบใบรับรองแพทย์มาด้วย) 5.3 มีโรคประจำตัว ที่ต้องการความช่วยเหลือ (พิเศษ)


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525