ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส. จัด Grand Opening Unicross safe life “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย”

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส. จัด Grand Opening Unicross safe life “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย”

โพสโดย

18 พ.ย. 62 | 873 view

15 พฤศจิกายน 2562 นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดงานโครงการ Unicross safe life ภายใต้โครงการ Toyota Campus Challenge 2019 ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจํากัด โดยแผนกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 15 ทีมสุดท้าย จากผู้ส่งแผนงานเข้าประกวดจํานวน 838 แผนงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชนทั่วไป และนิสิต เห็นถึงความสำคัญในการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย บริเวณทางม้าลาย หน้าอาคารราชนครินทร์ (ตึก RN ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ ตัวแทนจากกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวเเทนจากเทศมนตรีตำบลขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ . จากการสํารวจพฤติกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบว่า มีการหยุดรถให้คนข้าม ทางม้าลาย จํานวนเพียงร้อยละ 15.8 แต่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจํานวนถึงร้อยละ 84.2 ซึ่งสาเหตุหลักของการไม่หยุดจอดทางม้าลายคือ ไม่กล้าหยุดเพราะคนอื่นไม่หยุดรถและมองไม่เห็นทางม้าลายในระยะไกล ทั้งนี้ได้รณรงค์ให้หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ด้วยการทำป้ายบอกให้เห็นชัดเจนเพื่อเตือนในระยะไกลและใช้การสื่อสารที่หลากหลายเป็นเครื่องมือรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย โดยมีเป้าหมายให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนร้อยละ 80 หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย . สำหรับโครงการ Toyota Campus Challenge 2019 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้ริเริ่มกิจกรรม“Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว”ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287