ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มมส ประจำปี 2562

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มมส ประจำปี 2562

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

27 ก.ย. 62 | 589 view

คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบเข็มพระธาตุนาดูนทองคำ โล่เชิดชูเกียรติ พร้อมช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ 2 คน กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึก โดยในปีนี้ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 13 คนได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด คณะเทคโนโลยี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู คณะเทคโนโลยี 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ คณะเทคโนโลยี 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันท์ ตรงดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น คณะวิทยาศาสตร์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาน วิไล คณะวิทยาศาสตร์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 8. นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส กองทะเบียนและประมวลผล 9. นางทิพวรรณ กองกูล กองบริการการศึกษา 10. นางศศิ กุลประภา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 11. นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ สำนักวิทยบริการ 12. นายวิโรจน์ เที่ยงธรรม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 13. นายสุด ยุบไธสง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ภายในงาน จัดขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญ พร้อมผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ภายในงาน การแสดงชุดรำบายศรีสู่ขวัญ จากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจ เปิดวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีเนื้อหาใจความที่ได้ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นเวลายาวนาน พร้อมให้ข้อคิดในการทำงานแก่คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1510