ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / หลักสูตร ป.โท ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

Example blog post alt

หลักสูตร ป.โท ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสโดย

23 ก.ค. 62 | 441 view

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตรปริญญาเอก) วงรอบปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ จากคณะวิทยาศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ทองมูล จากคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินหลักสูตร . #ITMSU #SamoITMSU #ITFreshyMSU


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287