ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / หลักสูตร ป.โท ภาควิชาสื่อนฤมิตรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

Example blog post alt

หลักสูตร ป.โท ภาควิชาสื่อนฤมิตรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสโดย

23 ก.ค. 62 | 499 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตรปริญญาเอก) วงรอบปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง IT-204 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ศรีสะอาด จากคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินหลักสูตร . #ITMSU #SamoITMSU #ITFreshyMSU


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287