ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตภูมิภาควิชาสารสนเทศ รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น

Example blog post alt

นิสิตภูมิภาควิชาสารสนเทศ รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น

โพสโดย

6 มิ.ย. 62 | 426 view

หลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมให้นิสิตนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย นายภาคิน แสงประดิษฐ์ ชื่อเรื่องพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพรมและน้ำเชิญ นางสาวนฤทัย ประโมงเขต ชื่อเรื่องการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาการวิเคราะห์พื้นที่เกิดพืชวงศ์ไผ่ กรณีพื้นที่ศึกษา วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวอังคณา ชมภูศรี ชื่อเรื่องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสนามบินอู่ตะเภา นางสาวเครือนะภา แสนรัตน์ ชื่อเรืองการประยุกต์ใช้ระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรกรณีพื้นที่ศึกษา วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์. โดยในการนำเสนอครั้งนี้เราได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น คือ นางสาวอังคณา ชมภูศรี ชื่อเรื่องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสนามบินอู่ตะเภา


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287