ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตภูมิภาควิชาสารสนเทศ รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น

Example blog post alt

นิสิตภูมิภาควิชาสารสนเทศ รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

6 มิ.ย. 62 | 323 view

หลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมให้นิสิตนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัภ์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย นายภาคิน แสงประดิษฐ์ ชื่อเรื่องพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพรมและน้ำเชิญ นางสาวนฤทัย ประโมงเขต ชื่อเรื่องการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาการวิเคราะห์พื้นที่เกิดพืชวงศ์ไผ่ กรณีพื้นที่ศึกษา วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวอังคณา ชมภูศรี ชื่อเรื่องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสนามบินอู่ตะเภา นางสาวเครือนะภา แสนรัตน์ ชื่อเรืองการประยุกต์ใช้ระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรกรณีพื้นที่ศึกษา วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์. โดยในการนำเสนอครั้งนี้เราได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น คือ นางสาวอังคณา ชมภูศรี ชื่อเรื่องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสนามบินอู่ตะเภา


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543