ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Example blog post alt

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

2 พ.ค. 62 | 842 view

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4764/2561 ลงวัน 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2557 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และ ที่ 5500/2554 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และคำสั่งคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ 7/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524