ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / กระทรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs

Example blog post alt

กระทรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs

โพสโดย

1 พ.ค. 62 | 489 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลกับประชาชนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ ห้อง smart classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2562 โดยภายในพิธีปิด วันที่ 28 เมษายน 2562 ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ศุภวัฒน์ เจริญวิกรม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287