ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการอบรมวิพากษ์ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการอบรมวิพากษ์ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

โพสโดย

7 มี.ค. 62 | 749 view

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมวิพากษ์ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อทบทวนความเข้าใจและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มคอ.7 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขอรับรองเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ ณ ห้อง Smart classroom โดยภายในการจัดโครงการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงกรด พิมพิศาล จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรายองค์ประกอบ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287