ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิง บูรณาการแบบมุ่งเป้า ครั้งที่ 2"

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิง บูรณาการแบบมุ่งเป้า ครั้งที่ 2"

โพสโดย

20 ก.พ. 62 | 528 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิง บูรณาการแบบมุ่งเป้า ครั้งที่ 2” เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหัวข้อวิจัยและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนที่ดีเพื่อให้คณาจารย์สามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยาก


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287