ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดโครงการการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2562

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดโครงการการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2562

โพสโดย

29 ม.ค. 62 | 1080 view

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2562 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสร้างหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ IT-506 (Smart Classroom) โดยภายในโครงการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้แทนจาก 3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287