ข่าวคณะ IT


งานวิจัย

#
Example blog post alt 1 พ.ค. 62 | 642
International Conference on Applied Informatics and Technology
Example blog post alt 26 พ.ย. 61 | 467
มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ให้แก่นิสิต ระดับ ป.เอก
Example blog post alt 13 พ.ย. 61 | 469
การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561
Example blog post alt 13 พ.ย. 61 | 478
งานประชุม วิชาการ (NCIT2018) ครั้งที่ 10 และ InCIT2018) ครั้งที่ 3
Example blog post alt 20 มิ.ย. 61 | 559
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่2
Example blog post alt 8 ก.พ. 61 | 528
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Example blog post alt 4 ม.ค. 61 | 447
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง
Example blog post alt 3 ธ.ค. 60 | 450
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ดูแลนิสิต เรื่องทุนสนับสนุนวิจัย/วิทยานิพนธ์
Example blog post alt 3 ธ.ค. 60 | 444
ประชาสัมพันธ์ถึงหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยหรือตัวแทนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการด้านอุตสากรรมไอที/สื่อดิจิทัลกับอุตสหกรรมการแพทย์/สุขภา
Example blog post alt 3 ธ.ค. 60 | 448
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงนรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561