หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หน้าหลัก / หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Information Science


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Information Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Information Science)

วิชาเอก

สารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเอกบังคับ 72 หน่วยกิต 84 หน่วยกิต 87 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเอกเลือก 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 120 หน่วยกิต 134 หน่วยกิต 137 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักสารสนเทศ
  • บรรณารักษ์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์เนื้อหา
  • นักจัดการเอกสาร
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
  • นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  • นายหน้าค้าสารสนเทศ