หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หน้าหลัก / หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Information Science


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชื่อย่อ (ไทย) : สท.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Information Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.I.S. (Information Science)

วิชาเอก

สารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักสารสนเทศ
  • บรรณารักษ์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์เนื้อหา
  • นักจัดการเอกสาร
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
  • นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  • นายหน้าค้าสารสนเทศ