จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง ปปช

ราคากลางคณะ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนประจำปี (แบบ สขร.1)

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงตาม พรบ. มาตรา 98