ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคจากบริการโทรคมนาคม

Example blog post alt

คณะไอที มมส สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคจากบริการโทรคมนาคม

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

16 ก.ย. 63 | 106 view

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ในกิจกรรมโทรคมนาคมในระดับมัธยมและอุดมศึกษา ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้อง 410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับคณดำเนินงาน และได้รับเกียรติจากพันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ ในการใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคม โดยเล็งเห็นว่าครู อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่จะเป็นพลังสำคัญในการส่งต่อความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจกรรมโทรคมนาคม ให้ผู้บริโภคสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า รู้เท่าทัน ใช้อย่างถูกต้อง และบริหารอย่างเหมาะสม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1522