ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)

Example blog post alt

ผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

18 ม.ค. 62 | 68 view

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น. ผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะ ณ ห้องประชุม IT – 203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่นคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช  ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุม


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 930