ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง

Example blog post alt

นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 พ.ค. 61 | 107 view

เมื่อวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 : อาจารย์ อังคณา พรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร นางสาวชลลัดดา พารา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผลไม้ไทยจังหวัดระยอง (Digi-Camp 2018) วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยนำความรู้ เทคนิค ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเชิงเกษตรสวนผลไม้ไทย และเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดระยอง


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 19 เม.ย. 61 | 785