IT EVENT [กำหนดจัดประชุมและอบรม]

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง ปปช

ราคากลางคณะรถตู้ [นข 984 มค]
MU 7 [กค 314 มค]
รถตู้ VIP [นข1793 มค]
รถตู้ 16 ที่นั่ง [นข 2826 มค]