ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง

Example blog post alt

นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 พ.ค. 61 | 320 view

เมื่อวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 : อาจารย์ อังคณา พรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร นางสาวชลลัดดา พารา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผลไม้ไทยจังหวัดระยอง (Digi-Camp 2018) วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยนำความรู้ เทคนิค ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเชิงเกษตรสวนผลไม้ไทย และเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดระยอง


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 653