นิสิตภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้า 3 รางวัล จากโครงการประกวดการออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Geographical Map-Designed Exhibition and Contest of Thailnad) รูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส spatial.io จัดโดยสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สสวทท) โดยมีเกณฑ์ในการแข่งขัน คือ ผู้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการต้องระบุหัวข้อ เนื้อหาและรายละเอียดของแผนที่ที่ต้องการนําเสนอ โดยระบุ รายละเอียดต่อไปนี้ เช่น เรื่องราวความเป็นมาของแผนที่ แหล่งที่มาของข้อมูล สถิติที่นํามาใช้ในการแสดง ข้อมูล และการสื่อความหมายของสีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ รวมถึงจุดเด่นที่น่าสนใจของแผนที่ เป็นต้นและนิสิตภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้า 3 
Read more