ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระบบในเวลาราชการ และระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 โดยรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปลายภาคปีการศึกษา 2566 https://grad.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา2566.pdf ระดับปริญญามหาบัญฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 https://grad.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/08/ระดับปริญญามหาบัญฑิต-ภาคปลาย-ปีการศึกษา-2566.pdf ระดับปริญญาดุษฏีบัญฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 https://grad.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/08/ระดับปริญญาดุษฏีบัญฑิต-ภาคปลาย-ปีการศึกษา-2566-1.pdf
Read more