งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมหารือร่วมกับ ศ.ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และทีมงานกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ในเรื่องแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณการรับทุนสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการภายนอก กรณี โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เสนอโครงการ เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสร้างอาชีพให้มั่นคง มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อ จากส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร (กองทุน FTA) สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพ : รชต วาจาสัตย์ ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more