รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 74 จังหวัด ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพภายใต้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมี ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมต้อนรับ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ Inspiration for MSU Startup” เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการเป็นสตาร์ทอัพ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ และรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร กรรมการบริหารบริษัทวันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมหารือร่วมกับ ศ.ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และทีมงานกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ในเรื่องแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณการรับทุนสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการภายนอก กรณี โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เสนอโครงการ เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสร้างอาชีพให้มั่นคง มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อ จากส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร (กองทุน FTA) สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพ : รชต วาจาสัตย์ ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ลงพื้นที่หารือการทำวิจัยร่วมกับ Dr. Mariusz Wzorek และ Piotr Rudol นักวิจัยชาวต่างชาติจาก Linkoping University ประเทศสวีเดน และ Prof.Patrick Doherty นักวิจัยชาวต่างชาติ คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อบินโดรนสำรวจพื้นที่โครงการวิจัย ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ / ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัด “โครงการพัฒนาความยั่งยืนของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะและโรงเรียนมุกดาหาร” เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับ ผู้บริหารและคณะคุณครู จำนวน 10 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 80 คน จากโรงเรียนมุกดาหาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการเสวนาจากอาจารย์ตัวแทนของหลักสูตรวิชา “จุดประกายการเรียนรู้ สู่โลกไอที กับ 9 หลักสูตรสุดปัง” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ณ 
Read more