หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Computer Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ชื่อย่อ) : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science Program in Computer Science
(ชื่อย่อ) : M.Sc. (Computer Science)

วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาเฉพาะ
   1.1 วิชาบังคับ
   1.2 วิชาเลือก
- - - 12
12
2. หมวดประสบการณ์วิจัย
   - วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
36 12 36 12
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36