หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program In Information Technology


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ชื่อย่อ) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science Program In Information Technology
(ชื่อย่อ) : M.Sc. (Information Technology)

วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
   - วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
-
-
-

12
-
-
-
24
6
18
2. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
   - วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
36
36
12
12
36
36
12
12
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิจัย
  • อาจารย์
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  • ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมฒ