หลักสูตร

สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์

หน้าหลัก / สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาไทย : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Information Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์
(ชื่อย่อ) : สท.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Information Science
(ชื่อย่อ) : B.I.S. (Information Science)

วิชาเอก

สารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

1.JPG

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักสารสนเทศ
  • บรรณารักษ์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์เนื้อหา
  • นักจัดการเอกสาร
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
  • นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  • นายหน้าค้าสารสนเทศ