หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science Program in Information Technology
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Information Technology)

วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

3.JPG

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network & Administrator)
 • นักดูแลความปลอดภัยเครือข่ายและดูแลเครือข่าย (Network Security & Administrator)
 • วิศวกรเครือข่าย และวิศวกรระบบ (Network & System Engineer)
 • นักดูแลระบบลินุกซ์ (Linux Administrator)
 • ฝ่ายช่วยเหลือด้านความปลอดภัย (Security Help Desk)
 • นักวิเคราะห์ความปลอดภัย (Security Analyst)
 • นักดำเนินการด้านความปลอดภัย (Security Operation)
งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
 • ผู้จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
 • ผู้จัดการโครงงาน (Project Manager)
งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems)
 • นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 • ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assessment)
 • ผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
งานทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)
 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
งานทางด้านนักเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ (Programmer & Developer)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Backend Developer)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มบนมือถือ (Mobile Developer)
งานทางด้านการจัดการฐานข้อมูล (Database Management)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)
งานทางด้านพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มบนเว็บ (Web Programmer)
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งเว็บไซ์ (SEO Specialist)
งานทางด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Support)
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technical Specialist)
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับลูกค้า (Customer Support)
งานด้านการศึกษา (Education)
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ