หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Data Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science Program in Applied Data Science
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Applied Data Science)

วิชาเอก

-

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

7.JPG

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาคลังข้อมูล
  • ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล
  • นักวิเคราะห์
  • นักออกแบบระบบ
  • สถาปนิกด้านข้อมูล
  • ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจในการวางแผนทรัพยากรองค์กร