หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ภาษาอังกฤษ : ฺBachelor of Science Program in Creative Media


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (สื่อนฤมิต)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : ฺBachelor of Science Program in Creative Media
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Creative Media)

วิชาเอก

สื่อนฤมิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

5.JPG

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบพัฒนาแอนิเมชัน
  • พัฒนาเกม และพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  • นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาสื่อโฆษณาและงานกราฟิก
  • นักออกแบบและพัฒนาสื่อภาพยนตร์และโฆษณา
  • ช่างถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
  • พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
  • โมชันอินโฟกราฟิก