หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Innovation Technology for Modern Business


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science Program in Innovation Technology for Modern Business
(ชื่อย่อ) : B.Sc.(Innovation Technology for Modern Business)

วิชาเอก

เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

6.JPG

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ เช่นเจ้าหน้าที่วิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษาและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคโนโลยีเป็นต้น
  • นักพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสําหรับธุรกิจสมัยใหม่เช่น นักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาแอพลิเคชันพนักงานพัฒนาระบบองค์กรเจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรเว็บมาสเตอร์นักทดสอบโปรแกรมเป็นต้น
  • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสําหรับสมัยใหม่ และผู้ประกอบการค้าปลีก