หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in GeoInformatics

โดยความร่วมมือระหว่าง “คณะวิทยาการสนเทศ” และ “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science Program in GeoInformatics
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (GeoInformatics)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 ไม่น้อยกว่า 87
1. วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 27 27
2.วิชาเอกบังคับ 42 42
3.วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 ไม่น้อยกว่า 18
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6
หมวดวิชาประสบการณ์ 3 -
หมวกประสบการณ์วิชาชีพ(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 9
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 132 ไม่น้อยกว่า 132

ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,0000 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักภูมิศาสตร์
  • นักภูมิสารสนเทศ
  • นักวิจัย ที่ปรึกษา ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • นักพัฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
  • เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
  • รับราชการในหน่วยานภาครัฐ อาทิ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  • พนักงานบริษัทเอกชน และบริษัทที่ปรึกษาด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076166957457