หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

หน้าหลัก / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program In Information Technology


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
(ชื่อย่อ) : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy Program In Information Technology
(ชื่อย่อ) : Ph.D. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า - หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
1. หมวดวิชาบังคับ
- ไม่น้อยกว่า 12 ไม่น้อยกว่า 24 - 3 3
2.หมวดวิชาเลือก(ไม่น้อยกว่า) - - ไม่น้อยกว่า 9 ไม่น้อยกส่า 21
3.หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า) 48 36 48 48 36 48
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 48 48 72 48 48 72

รายละเอียดรายวิชา

ระบบที่เปิดสอน

  • ระบบในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
  • ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

บทความของนิสิตหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • คลิกเพื่อดูรายละเอียด: Google scholar

วิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • คลิกเพื่อดูรายละเอียด: Thesis

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

olarik.s@msu.ac.th
Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)
Machine learning, Pattern recognition, Deep learning, Machine intelligence, Computer vision, Handwritten text and character recognition, Artificial intelligence

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารี ทองคำ

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

jaree.t@msu.ac.th
Applied Informatics Group
Data mining, Machine learning, Data science, Text mining, Information extraction, Sentiment analysis, Data warehouse

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

chattrakul.s@msu.ac.th
Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)
Multi-agent system, Game theory, Web service, Resource allocation, Logistic and transportation, Artificial intelligence
Doctor of Philosophy (Information Technology)
Ph.D. (Information Technology)

Curriculum Structure

Course Ministry of Education's currculm stadards (credit) Curriculum offfered (credit)
plan 1.1 plan 2.1 plan 2.2 plan 1.1 plan 2.1 plan 2.2
1. Compulsory course
- at least 12 at least 24 - 3 3
2. Elective course - - at least 9 at least 21
3. Research experience course Thesis (at least) 48 36 48 48 36 48
Number of credits (at least) 48 48 72 48 48 72

CURRICULUM DETAILS

STUDENT PUBLICATIONS

THESIS OF PH.D. STUDENTS

Program Coordinator

Asst. Prof. Dr. Olarik Surinta

Position : Assistant Professor

olarik.s@msu.ac.th
Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)
Machine learning, Pattern recognition, Deep learning, Machine intelligence, Computer vision, Handwritten text and character recognition, Artificial intelligence

Asst. Prof. Dr. Jaree Thongkam

Position : Assistant Professor

jaree.t@msu.ac.th
Applied Informatics Group
Data mining, Machine learning, Data science, Text mining, Information extraction, Sentiment analysis, Data warehouse

Asst. Prof. Dr. Chattrakul Sombattheera

Position : Assistant Professor

chattrakul.s@msu.ac.th
Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)
Multi-agent system, Game theory, Web service, Resource allocation, Logistic and transportation, Artificial intelligence

Study Plan

----

We offer information technology graduate program — Ph.D. (Information Technology). This program is designed to enhance research expertise and also assisting students to develop leadership skills. Our program integrates classroom learning and research to develop expert level skills and knowledge. How to earn the Ph.D. program in information technology We provide three types of study in the Ph.D. program that can lead the student to obtain a Ph.D. degree in information technology within three and four years, respectively.

Type 1.1: Research

Type 1.1 is a 48 research credit program. It focuses on various researches on information technology, such as deep learning, computer vision, multiagent, big data, data science, data mining, computer security, and computer privacy, etc. The student can spend three years in experience of advanced research in information technology. (Three years)

Type 2.1: Study and research

Type 2.1 offers 12 study credit and 36 research credit programs. Typically, Ph.D. students take twelve study credits within the first two semesters. Then, students spend two years to enhance research expertise with a focus on various researches on information technology with 36 credits. (Three years)

Type 2.2: Study and research

Type 2.2 offers 24 study credit and 48 research credit programs. Typically, Ph.D. students take twenty four study credits within the four semesters. Then, students spend two years to enhance research expertise with a focus on various researches on information technology with 48 credits. (Four years)

More information: http://it.it.msu.ac.th/phd/?page_id=715

MORE INFORMATION

ระบบที่เปิดสอน

- ระบบในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
- ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. ดร.จารี ทองคำ

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผศ.
5349
jaree.t@msu.ac.th
Applied Informatics Group
Data mining, Machine learning, Data science, Text mining, Information extraction, Sentiment analysis, Data warehouse

ผศ. ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผศ.
5349
chattrakul.s@msu.ac.th
Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)
Multi-agent system, Game theory, Web service, Resource allocation, Logistic and transportation, Artificial intelligence

ผศ. ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผศ.
5349
olarik.s@msu.ac.th
Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)
Machine learning, Pattern recognition, Deep learning, Machine intelligence, Computer vision, Handwritten text and character recognition, Artificial intelligence