หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Creative Media


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
(ชื่อย่อ) : วท.ม. (สื่อนฤมิต)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science Program in Creative Media
(ชื่อย่อ) : M.Sc. (Creative Media)

วิชาเอก

สื่อนฤมิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาพื้นฐานวิชาเอก
- - - 9
2) หมวดวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
- 12 - 12
3) หมวดวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
- - - 3
4) หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย
   - วิทยานิพนธ์

36

12

36

12
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36