หลักสูตร

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หน้าหลัก / หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาไทย : หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Master of Information Science Program in Information Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
(ชื่อย่อ) : สท.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Information Science Program in Information Science
(ชื่อย่อ) : M.I.S. (Information Science)

วิชาเอก

วิชาสารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่เสนอ
แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 15
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9
3. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
   3.1 วิทยานิพนธ์

12

12
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า36 ไม่น้อยกว่า36